Compra en línia a Alella. Primera comanda amb enviament gratuït!

Avís legal

CONDICIONS GENERALS DEL MARKETPLACE

1. Introducció

Les presents condicions generals (d'ara endavant les “Condicions Generals”) regulen l'accés i l'ús de la plataforma jocomproaalella.cat, (d'ara endavant, el “Marketplace”), que Urban Manzana SL posa a la seva disposició. El Marketplace ha estat desenvolupat i està operat per l'empresa Urban Manzana SL (l’ “Operador”), amb la qual l’Ayuntamiento de Alella i els retailers i/o paradistes d’aquest municipi tenen una relació mercantil.

2.Titularitat

El titular del Marketplace és l’Operador:

 • Raó social: Urban Manzana SL
 • CIF: B-66665035
 • Domicili: Reina Victoria, 2 bis, ático, 08021, Barcelona (España)
 • Telèfon: 93 362 46 59
 • Dominis associats: jocomproaalella.cat

3. Accés, registre i navegació

En accedir i navegar pel Marketplace o si escau, en acceptar les presents Condicions Generals, vostè (d'ara endavant, el “Client”) confirma que ha llegit i està d'acord amb les mateixes i, en conseqüència, inicia una relació jurídica amb l’Operador d'acord amb el seu contingut.

El registre en el Marketplace i l'ús dels serveis comporta que les seves dades com a Client passaran a formar part dels fitxers de l’Operador, i seran tractats serà conforme a el que es preveu en la Política de Privacitat, que el Client declara expressament conèixer i acceptar.

Les Condicions Generals que constin a cada moment en la present pàgina web seran les vigents en el moment corresponent.

L’Operador, amb les limitacions establertes en la legislació aplicable, es reserva el dret de variar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la forma i condicions de subscripció i contractació del/dels servei/s de l’Operador en el Marketplace, així com les presents Condicions Generals.

Els Clients sempre disposaran d'aquestes Condicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes vulguin realitzar.

Els Clients es comprometen a llegir atentament aquest Condicions Generals cada vegada que accedeixin al Marketplace. En qualsevol cas, l'acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol servei ofert per l’Operador a través del Marketplace.

L'accés al Marketplace és gratuït, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor contractat pel Client.

En el supòsit d'incompliment per part del Client de qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals, l’Operador es reserva el dret de prohibir o denegar a aquest Client l'accés a qualsevol dels Serveis oferts a través del Marketplace sense perjudici d'altres accions que si escau li poguessin correspondre a l’Operador.

4. Objecte

El Marketplace és una plataforma en la qual, sota demanda, es facilita als Clients la selecció de productes d'alimentació, beguda i derivats (d'ara endavant, els “Productes”) oferts per determinats comerços (d'ara endavant, els “Comerços”), per a la seva posterior compra i lliurament en el domicili o recolida a la botiga (els “Serveis”), i la gestió dels quals recau en l'Operador.

5. Obligacions del Client

El Client s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir els especials advertiments o instruccions contingudes en el Marketplace. A aquest efecte, s'abstindrà d'utilitzar el Marketplace de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquest, els béns o drets de l’Operador, els seus proveïdors, la resta de Clients o en general de qualsevol tercer.

Concretament i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida pel Client amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, el Client s'obliga en la utilització del Marketplace:

 • A no introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Marketplace, qualsevol informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d'apologia al terrorisme, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la forma, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 • A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Marketplace cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Marketplace, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del Marketplace, de qualsevol Client, dels proveïdors del Marketplace o en general de qualsevol tercer, capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament d'aquests.
 • A no realitzar activitats de spamming, publicitàries, promocionals o d'explotació comercial del Marketplace. De tal forma que no s'utilitzaran els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Marketplace per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals.
 • A no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’Operador, que es mostrin o incloguin en el Marketplace.
 • A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Marketplace qualsevol contingut que infringeixi les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercers.

6. Propietat Industrial i Intel·lectual

L’Operador és propietari del domini jocomproaalella.cat i dels continguts publicats en el Marketplace.

L'Operador és propietari del programari sobre el qual s'executa el Marketplace.

Queden reservats tots els drets d'explotació.

Aquest Marketplace es troba protegit per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial.

Estan prohibits els actes d'enginyeria inversa, així com la utilització, explotació, còpia, reproducció, eliminació, lesió, alteració i/o modificació dels actius intangibles dels quals l’Operador és titular, així com el registre i/o sol·licitud de registre, ben parcial o total, temporal o definitiva dels mateixos i/o de qualsevol altre similar present i/o futur sense l'autorització expressa i per escrit de l’Operador i/o del titular corresponent, sense que en cap moment pugui entendre's que existeix cap classe de llicència o autorització qualsevol que sigui la seva naturalesa, total i/o parcial, a cap tercer i/o client per part de l’Operador i/o del titular corresponent.

El Client s'abstindrà, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en el Marketplace.

7. Introducció i ús de links

L'enllaç, l'hipertext, els banners, botons, directoris i qualsevol altra eina de cerca, entès com la tecnologia que connecta dos llocs web o dues pàgines web (d'ara endavant, el "Link") podrà ser utilitzat tant per part dels Clients per a establir una connexió entre la seva Marketplace i el Marketplace, com per part de l’Operador per a posar a la disposició dels Clients l'accés a altres llocs web diferents al Marketplace. No obstant això, aquests Links hauran de sotmetre's als termes que s'estableixen a continuació.

Aquells Clients que desitgin establir un Link entre el seu lloc web i el Marketplace hauran de complir les següents obligacions:

 • El Link únicament permetrà l'accés al Marketplace, no permetent-se l'enllaç a pàgines finals ni al "frame". Aquest accés no permetrà la reproducció del Marketplace de cap manera.
 • No es crearà un “frame” ni un “border environment” sobre el Marketplace.
 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Marketplace.
 • No es declararà ni donarà a entendre que l’Operador ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o anunciats en el Marketplace en el qual s'estableix el Link.
 • El lloc web en el qual s'estableixi el Link no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a l’Operador i/o a tercers, sense la seva autorització.
 • El lloc web en el qual s'estableixi el Link no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, o contraris a qualssevol drets de tercers.

Per a establir un Link en un lloc web diferent al present Marketplace es requerirà l'autorització prèvia i per escrit a l’Operador.

La instal·lació de Links de tercers per l’Operador té per únic objecte facilitar als Clients l'accés a informació disponible oferta per tercers i no implica que l’Operador promocioni, avali, garanteixi o recomani aquests llocs. Els vincles o enllaços que inclou el Marketplace de l’Operador únicament són oferts com a referències informatives, sense cap mena de valoració sobre els continguts, titularitat, serveis o productes oferts des d'aquests.

Els Clients hauran d'extremar la seva prudència en la valoració i utilització d'aquests Links quedant l’Operador exonerat de tota responsabilitat en relació amb la informació, dades, arxius, productes, serveis i qualsevol classe de material existent en les pàgines a les quals s'accedeixi a través d'aquests.

8. Exempció de Responsabilitat

L'Operador no es responsabilitza de qualsevol mal i/o perjudici i/o beneficis deixats d'obtenir pel Client, els Comerços o qualsevol tercer que es vegi perjudicat a conseqüència així mateix de les opinions, manifestacions, dades i/o continguts que, si escau, puguin emetre directa o indirectament els propis Clients i/o tercers per qualsevol motiu, i en qualsevol moment i forma en el Marketplace.

L'Operador no garanteix que el Marketplace funcioni de manera constant, fiable i permanent, sense retards o interrupcions pel que l'Operador no es responsabilitza per qualsevol mal i/o perjudici i/o beneficis deixats d'obtenir pel Client, els Comerços o qualsevol altre tercer que es vegi perjudicat a conseqüència d'aquests.

L'Operador no es responsabilitza per qualsevol mal i/o perjudici i/o beneficis deixats d'obtenir pel Client, els Comerços o qualsevol altre tercer que es vegi perjudicat a conseqüència de qualsevol circumstància de força major, cas fortuït, fallada o error de les línies de comunicació, o de la prestació defectuosa o fallada de la xarxa Internet.

L'Operador no serà responsable de qualsevol mal i/o perjudici ocasionat a qualsevol Client, als Comerços o a tercers, ni per danys i perjudicis soferts per qualsevol Client o tercer, causats directa o indirectament de la utilització i/o accés i/o connexió al Marketplace i/o a pàgines a ella enllaçades, no sent per tant responsable per qualsevol mal o perjudici ocasionat a qualsevol Client, als Comerços o a tercers, ni per guanys deixats d'obtenir per qualsevol client o tercer a causa del funcionament incorrecte, defectes, fallades o danys causats, totals i/o parcials, a tot maquinari, programari i/o programes informàtics, així com de la pèrdua/alteració i/o danys, totals i/o parcials sobre informació continguda en suports magnètics, discos, cintes, disquets i uns altres, així com per la introducció de virus informàtics o de variacions o alteracions no desitjades sobre tota informació, documents, fitxers, bases de dades, maquinari i/o programari.

L'Operador no serà responsable per qualsevol mal i/o perjudici sofert pel Client que no sigui imputable única, directa i exclusivament a una actuació i omissió dolosa o negligent del propi Operador. Tampoc serà responsable quan el Client i/o qualsevol tercer o les persones de les quals aquests hagin de respondre siguin les culpables de tals danys i perjudicis, de qualsevol mal i/o perjudici causat a tercers i/o de tot lucre cessant o guanys deixats d'obtenir pel Client o tercers.

En el supòsit que l'Operador tingui coneixement efectiu, mitjançant qualsevol mitjà o forma, bé de forma directa o indirecta, de l'existència de continguts que poguessin infringir la legalitat vigent o les presents Condicions Generals i/o les Condicions Particulars corresponents o la utilització amb finalitats fraudulents, il·lícits i/o no autoritzats, l'Operador es reserva el dret de suspendre per si mateixa totalment o parcialment la prestació dels serveis, sense necessitat d'autorització prèvia del Client, mitjançant l'eliminació dels continguts infractors o qualsevol altra mesura que consideri necessària per a evitar la continuïtat en la comissió de l'il·lícit o de la infracció detectada.

Sense perjudici de l'anteriorment exposat, l'Operador es reserva la facultat de posar en coneixement de les autoritats administratives o judicials aquells fets que poguessin ser constitutius d'una activitat il·lícita, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al Client.

Amb la finalitat de disminuir el risc d'introducció de virus, el Marketplace, utilitza programes de detecció de virus per a controlar tots els Continguts que s’hi introdueixen. No obstant això, l'Operador no garanteix l'absència de virus, ni d'altres elements en el Marketplace introduïts per tercers aliens l'Operador que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Clients o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, l'Operador no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

L'Operador adopta diverses mesures de protecció per a protegir el Marketplace, les dades recaptades i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, l'Operador no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d'ús o navegació del Marketplace que fa el Client o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals s'efectua. En conseqüència, l'Operador no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'aquest accés no autoritzat.

7. Confidencialitat

L'Operador, i el seu personal i servei tècnic tractaran i guardaran confidencialitat de tota informació del Client a la qual tinguin accés en el desenvolupament del seu treball, no la utilitzaran, ni divulgaran ni deixaran que s'utilitzi per tercers no autoritzats. L'obligació de confidencialitat del personal de l'Operador subsistirà després de finalitzar la seva relació amb tots dos.

8. Nul·litat parcial

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes Condicions Generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d'una qualsevol de les condicions generals aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d'una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l'altra part.

9. Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regiran pel que es disposa en la legislació espanyola.

Davant qualsevol controvèrsia relativa a la condicions d'ús i accés a aquest Marketplace contingudes en el present document de Condicions Generals del Marketplace, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, tret que per imperatiu legal es determini el contrari, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.Les presents Condicions Generals entren en vigor a partir de la data 15.12.2020 .

Urban Manzana SL

info@jocomproaalella.cat

Subtotal0.00€

Opcions d'entrega info